top of page
pagetag.png
maintitle_bk.png

团队介绍

主持律师

蔡昆洲 律师

Mr. Kunchou Tsai, Esq.

律师/金融仲裁人

蔡昆洲 律师
律师

曾曼盈 律师

Ms. Amanda Man-Yin Tseng

台湾和英国律师,处理跨两地之法律案件,专注于智财、著作权。

曾曼盈 律师
顾问

朱立伟 律师

Mr. Ray Chu, Esq.

朱立伟 律师
律师

吕昕禹 律师

Mr. Shin Yu (Edward) Lu, Esq.

吕昕禹 律师
会计师

林仅顺 会计师

Mr. Adam Lin, CPA

兼具会计与法律双专长,鉴识会计专家证人。

林仅顺 会计师
律师

高士伟 律师

Mr. Laurence Kao, Esq.

高士伟 律师
顾问

谢象贤 律师

Ms.Acacia Hsieh

谢象贤 律师
初级合夥人

郭彦均 律师

Mr. Jason Kuo, Esq.

郭彦均 律师
顾问

顾紫翚 博士

Ms. Zi Hui Gu

顾紫翚 博士
顾问

黄亚森 律师

Mr. YaSen Huang, Esq.

黄亚森 律师
bottom of page